Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.mlo-kancelaria.pl. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w sposób przejrzysty, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej, mając na względzie przede wszystkim poszanowanie ich bezpieczeństwa i prywatności.

   

 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000843122, NIP 5252824424 (dalej: „Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p.”).

   

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

   

 4. Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p. może udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p. usługi wsparcia z zakresu IT, usług marketingowych i informatycznych, a także podmiotom współpracującym i zewnętrznym dostawcom, a także wszystkim innym, upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do dostępu do danych osobowych.

   

 5. Dane użytkowników przetwarzane są w celu:

  - (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności związanych ze świadczeniem usług prawnych;

  - (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p.;

  - (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – zawarcia lub wykonania umów z dostawcami i kontrahentami, a także umów dotyczących świadczenia usług prawnych;

  - (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przetwarzania danych osobowych użytkownika, po wyrażeniu przez nią zgody na takie przetwarzanie.

   

 6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania przez użytkownika z serwisu lub przez okres niezbędny do zrealizowania prawnie uzasadnionych celów, do których konieczne było zebranie danych osobowych. Dane osobowe użytkowników zaprzestają być przetwarzane niezwłocznie po cofnięciu przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przechowywane w związku z wykonywaniem umów przechowywane są przez okres rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, które nie uległy przedawnieniu.W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zostanie ono objęte przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa środkami bezpieczeństwa.

   

 7. Użytkownik może w każdym czasie żądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Powyższe uprawnienia ulegają ograniczeniu w zakresie, w jakim Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p. w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przetwarza dane osobowe użytkownika.

   

 8. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p. danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@mlo-kancelaria.pl