Artykuły

Blog

Witamy na naszym blogu! Publikujemy tu specjalistyczne artykuły z obszaru naszej działalności, przydatne skondensowane porady i informacje o osiągnięciach kancelarii.

Zdjęcie artykułu

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i jak działa?

20 listopada 2023

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pełni kluczową rolę w polskim systemie prawnym i gospodarczym, zapewniając przejrzystość i bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez publiczne udostępnianie informacji o niewypłacalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Ten oficjalny rejestr publiczny jest istotnym narzędziem dla przedsiębiorców, inwestorów, a także konsumentów, umożliwiając im ocenę ryzyka związanego z potencjalnymi transakcjami biznesowymi.

Zdjęcie artykułu

Podstawy postępowania uproszczonego w restrukturyzacji: Co to jest i dla kogo?

15 listopada 2023

W obliczu trudności finansowych, mniejsze przedsiębiorstwa często szukają sposobów na restrukturyzację, które są bardziej dostosowane do ich skali i możliwości. Postępowanie uproszczone w restrukturyzacji staje się wówczas atrakcyjną opcją, oferując proces mniej formalny i bardziej skoncentrowany na szybkim przywróceniu zdrowia finansowego firmy.

Zdjęcie artykułu

Syndyk a komornik – kluczowe różnice w ich funkcjonowaniu i roli w postępowaniach prawnych

14 listopada 2023

W obliczu konieczności uporządkowania spraw finansowych dłużnika, system prawny w Polsce oferuje dwa zasadniczo różne, lecz równie ważne mechanizmy: postępowanie upadłościowe oraz postępowanie egzekucyjne. W sercu każdego z tych procesów znajdują się postacie kluczowe dla ich skuteczności – syndyk i komornik. Choć obie role często kojarzone są z zarządzaniem długami i majątkiem dłużnika, istotne różnice w ich funkcjach, uprawnieniach i odpowiedzialnościach zasługują na dokładne wyjaśnienie.

Zdjęcie artykułu

Jak przygotować wniosek o restrukturyzację?

10 listopada 2023

Restrukturyzacja stanowi ważny krok w życiu każdego przedsiębiorcy, który napotkał trudności finansowe. Proces ten, choć wydaje się skomplikowany, może stanowić szansę na odbudowę i rozwój firmy. Aby jednak proces ten mógł przebiegać sprawnie, niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku o restrukturyzację oraz późniejsze prowadzenie postępowania w ścisłej współpracy z wierzycielami i doradcami. Kluczowe w tym procesie jest nie tylko dokładne zrozumienie przepisów prawa i wymogów formalnych, ale przede wszystkim realistyczne spojrzenie na sytuację firmy oraz gotowość do wprowadzenia zmian.

Zdjęcie artykułu

Jak i kiedy można ubiegać się o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

9 listopada 2023

Egzekucja komornicza to ostateczny etap dochodzenia przez wierzyciela należnych mu pieniędzy od dłużnika. Jest to proces prawny, który dla wielu osób stanowi wyzwanie zarówno emocjonalne, jak i finansowe. W obliczu egzekucji komorniczej, dłużnicy często czują się bezradni, nie wiedząc, że istnieją legalne metody, które mogą przynajmniej tymczasowo wstrzymać ten nieprzyjemny proceder. Zrozumienie przepisów prawnych i potencjalnych ścieżek obrony może stanowić klucz do ochrony interesów dłużnika i uniknięcia dalszych komplikacji finansowych.

Zdjęcie artykułu

Rola cesji wierzytelności w zarządzaniu długami i finansami przedsiębiorstwa

7 listopada 2023

Cesja wierzytelności, będąca istotnym mechanizmem finansowym w obrocie gospodarczym, umożliwia przedsiębiorstwom skuteczne zarządzanie ich finansami i długami. Ten proces, polegający na przeniesieniu praw do wierzytelności od jednego podmiotu (cedenta) do drugiego (cesjonariusza), służy różnorodnym celom, takim jak pozyskiwanie środków finansowych, zarządzanie ryzykiem niewypłacalności dłużników oraz restrukturyzacja długów przedsiębiorstwa. W artykule przyjrzymy się bliżej, jak cesja wierzytelności może być wykorzystana do poprawy płynności finansowej firmy, jakie korzyści niesie za sobą zarządzanie ryzykiem związanym z niewypłacalnością dłużników, oraz jak cesja wierzytelności wpływa na restrukturyzację długów.

Zdjęcie artykułu

Umorzenie długu a upadłość: Jak umorzenie wpływa na proces upadłościowy?

5 listopada 2023

Umorzenie długu w kontekście upadłości to kluczowy element, który może znacząco wpłynąć na wynik postępowania upadłościowego i przyszłość finansową dłużnika. Ten proces, będący często wynikiem decyzji sądowej lub negocjacji między dłużnikiem a wierzycielami, ma za zadanie umożliwić dłużnikowi odzyskanie stabilności finansowej poprzez redukcję lub całkowite anulowanie zobowiązań.

Zdjęcie artykułu

Rola komornika w negocjacjach między dłużnikiem a wierzycielem.

4 listopada 2023

Egzekucja komornicza, będąca jednym z najbardziej bezpośrednich i wymiernych narzędzi egzekwowania długów, często stanowi punkt zwrotny dla dłużników. Jest to proces, w którym komornik sądowy, działając na podstawie prawomocnych wyroków sądowych lub innych tytułów wykonawczych, przeprowadza przymusowe ściąganie należności. Ta procedura obejmuje zajęcie majątku dłużnika i jest zazwyczaj ostatecznością, do której wierzyciele odwołują się w przypadku braku spłaty zobowiązań przez dłużnika.

Zdjęcie artykułu

Wpływ ugody na proces egzekucyjny: Co się zmienia?

3 listopada 2023

Egzekucja komornicza, będąca ostatecznym środkiem wierzycieli do odzyskania należności, często staje się punktem, w którym obie strony konfliktu poszukują alternatywnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest ugoda, która pozwala na polubowne zakończenie sporu bez dalszego ciągłości procesu egzekucyjnego. Ta forma porozumienia stanowi kompromis między dłużnikiem a wierzycielem, gdzie obie strony mogą negocjować warunki spłaty długu, często bardziej korzystne niż te wynikające z surowej egzekucji komorniczej.